Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Постоянна областна епизоотична комисия Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и аварии Жилищна комисия page.commissions-councils.district.commissions.four page.commissions-councils.district.commissions.five page.commissions-councils.district.commissions.six page.commissions-councils.district.commissions.seven page.commissions-councils.district.commissions.eight page.commissions-councils.district.commissions.nine page.commissions-councils.district.commissions.ten

Областни комисии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 09.06.2022

Областните комисии и съвети се създават с решение на Областния съвет за развитие, съгласно изискванията на друг нормативен документ или за разглеждане на обществено значим въпрос.