Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A96
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT7

Работна сила

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

След бързо нарастване през 2019 г. икономическата активност в областта се задържа на ниво от 71,4% (при 73,7% в страната) през 2020 г. Същевременно обаче заетостта намалява, а безработица се увеличава и те остават значително по-неблагоприятни от средните за страната стойности. Коефициентът на заетост достига 60,8% (при 68,5% в страната), а този на безработицата – 10,6% (при 5,2% в страната). Предизвикателство пред местния пазар на труда остава силно влошената образователна структура на работната сила. Делът на населението на възраст 25–64 години с основно и по-ниско образование е 30,7% (при 16,9% в страната), а на висшистите – 19,5% (при 29,2% в страната) през 2020 г. Все пак трябва да се отбележи, че през последните години образованието на работната сила в областта се повишава. Коефициентът на демографско заместване като съотношение на населението на 15–19 години към това на 60–64 години е 65,3% (при 67,1% в страната). Това означава, че на всеки 100 души, на които предстои излизане от пазара на труда през следващите няколко години, съответстват 65 младежи, които ще се влеят в работната сила.