Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EP1
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31I7

Обществени поръчки

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

„Инженеринг - проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим Паша джамия в Разград“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО – ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ИБРАХИМ ПАША ДЖАМИЯ В РАЗГРАД“

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Заведено в АОП преписка: 2917-2018-0001

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Решение № АСД-16-003/18.12.2018 година

„Изготвяне на инвестиционни проекти за почистване и укрепване на коритата и бреговете на р. Съзлъка, р. Крапинец и р. Топчийска с цел предотвратяване на риска от наводнения, и упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажните работи”

Обявление за възложена поръчка с предмет: "Почистване на коритото на р. Бели Лом от дървета, дънери, храсти и битови отпадъци извън границите на урбанизираната територия, по обособени позиции" - 05 май 2021 г.

Обявление за възложена поръчка с предмет: "Почистване на коритото на р. Бели Лом от дървета, дънери, храсти и битови отпадъци извън границите на урбанизираната територия, по обособени позиции" - 11 юни 2021 г.