Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QF4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O4

Указател

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

  Факс:     084 / 662 114                                                                

Длъжност

Служител

Стая

тел. №

 

Политически Кабинет

Областен управител

Владимир Димитров

703

084 / 616 201

 

Зам. обл. управител

Ивелина Игнатова

705

084 / 616 209

 

Главен секретар

Главен секретар

Михаил Тодоров

704

084 / 616 214

 

Връзки с обществеността
Връзки с обществеността

 

707

084 / 616 219

 

Обща администрация

ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС"

Директор

Светлин Симеонов

808

084 / 616 230

 

Главен счетоводител

Росица Добрева

711

084 / 616 217

 

Главен експерт

Николай Атанасов

804

084 / 616 204

 

Главен експерт

Анелия Чутуркова

801

084 / 616 239

 

Старши експерт

Февзие Исмаилова 708 084 / 616 222  

Старши експерт

Христина Христова 811а 084 / 616 213  

Главен специалист

Нурие Ахмедова 811а 084 / 616 213
         

Специализирана администрация

ДИРЕКЦИЯ " АКРРДС"

Директор

Орхан Бедиханов

807

084 / 616 235

 

Главен експерт

Красимир Великов

805а 084 / 616 215  

Главен експерт

Илияна  Иванова

813

084 / 616 238

 

Юрисконсулт

Светлана Неделчева

703 084 / 616 201  

Главен експерт

Акиф Хасан

805а

084 / 616 208

 

Главен експерт

Красимира Димитрова

802а

084 / 616 242

 

Главен експерт

Росица Русева 813 084 / 616 237  

Главен експерт

Даниел Иванов  806 084 / 616 211  

Старши експерт

Васка Фарфарова 813 084 / 616 218  

Младши експерт

Светослав Гюрецов 706    084 / 616 226  
Старши юрисконсулт

Емел Ахмедова

805 084 / 616 200  

Специалист

Иван Ицков 802 084 / 616 252

Старши специалист

Атанас Мичев 812 084 / 616 246  
Старши специалист

Мария Анастасова

811 084 / 616 236