Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QN5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3187

Органиграма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.07.2022

Графично представяне на организационната структура на Областна администрация Разград