Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AD5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U35

Възможности за инвестиции

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 26.08.2022
  • Инвестиции и икономика 

Инвестиционната активност в областта и през 2019 г. остава ниска. Разград е сред областите с най-малък брой на предприятията – 39 на 1000 души от населението (при 61 на 1000 души в страната). Произведената продукция достига 16,7 хил. лв./човек (при 28,0 хил. лв./човек в страната). При преките чуждестранни инвестиции се вижда отлив и те остават сред най-ниските в страната – 182 евро/човек (при 3655 евро/човек в страната) към края на 2019 г. Същевременно разходите за дълготрайни материални активи нарастват значително и достигат 2415 лв./човек (при 3155 лв./човек в страната). Усвояването на европейски средства изостава. Към 15 юни 2021 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми е 1739 лв./човек от населението (при 2217 лв./човек в страната). В рамките на областта най-високо е усвояването на средства в общините Исперих и Кубрат.