Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GS0
Z7_PPGAHG8009UA60QLKGJVPQ0051

Община Кубрат

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 03.08.2022

 

 

КубратГрад Кубрат е разположен на 43° и 45” северна ширина и 26° и 30” източна дължина. С най-голяма надморска височина 235 метра.

 

Землището на общината има нискохълмист пластовиден характер със средна надморска височина 200 метра.

 

Територията на общината е разположена в централната зона на обширно льосово плато, характерно общо взето с равнинен релеф, като на места се нарушава от широки заоблени долове.

 

В геоложко отношение се изгражда изключително от седиментни отложения - комплекс от льосови плочи долнокредитни (баремски) варовици. Последните изграждат основата на района и се намират обикновено дълбоко под повърхността от 10-12 м до 20-25 м. Разкриват се на повърхността на терена единствено в склоновете на основата на доловете, където на места са разработени кариери на ломен камък.

 

Льосовите отложения имат повсеместно разпространение, като покриват навсякъде варовиците и оформят съвременния морфоложки облик на района. Представляват макропорести прахови глини без наслоение, образуващи един комплекс от редуващи се льосови хоризонти, погребни глинести почви и дегенерирал льос. Пълният профил на комплекса включва три льосови хоризонта и три пласта погребани червено-кафяви глини, с обща мощност от 10-12 м и в град Кубрат до 20-25 м в северните райони на системата. Цялата територия е покрита с растителна почвена покривка с мощност от 0.80 до 1.50 м.