Z6_PPGAHG800P4S60QNNGOEJA3L30
Z7_PPGAHG800PC710606D73ME9RJ3

Община Завет

Дата на публикуване: 12.01.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

ЗаветОбщина Завет е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Разград. 

 

Община Завет се намира в централната част на Източната Дунавска равнина. Релефът ѝ е равнинен и слабо хълмист, с дълбоко всечени суходолия в източната част, като надморската височина варира от 150 до 300 m и се понижава от юг на север. Южните райони на общината попадат в северната част на Лудогорското плато и тук югоизточно от село Острово, на границата с община Разград се намира най-високата ѝ точка – връх Сиврикеше 334,2 m. Североизточно от село Веселец, в суходолието на река Царацар е най-ниската ѝ точка – 119 m н.в.