Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3104

Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

Правомощията на областния управител включват упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

 

Тук ще намерите информация за осъществения контрол по законосъобразност върху решенията на общинските съвети на общините на територията на област Разград.

 

         2022 година