Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2023

Oбласт Разград е важен международен и републикански транспортен кръстопът, свързващ Централна Европа с Черноморието и Азия. През територията на областта преминават международният път Е 70 Русе-Варна, осъществяващ връзката между речно (на р. Дунав) и морско (на Черно море) пристанища на българска територия и П-класните републикански пътища П-49 Тутракан-Кубрат-Разград-Търговище и П-23 Русе-Кубрат-Исперих-Дулово.

 

Транспортна инфраструктура

Oбласт Разград е важен международен и републикански транспортен кръстопът, свързващ Централна Европа с Черноморието и Азия. През територията на областта преминават международният път Е 70 Русе-Варна, осъществяващ връзката между речно (на р. Дунав) и морско (на Черно море) пристанища на българска територия и П-класните републикански пътища П-49 Тутракан-Кубрат-Разград-Търговище и П-23 Русе-Кубрат-Исперих-Дулово.

На територията на Oбласт Разград  преминава железопътната линия Русе - Варна, която е на 5 км северно от административния център град Разград, в непосредствена близост до една от индустриалните зони на града. Линията обслужва не само националните, но и международните потоци и е вторият съставен елемент на регионалния транспортен коридор Русе - Варна. Общата дължина на ж.п. линията в областта е 92 км.
В период 2007 – 2011 г. са рехабилитирани и реконструирани участъци от второкласни и третокласни пътища със средства по Оперативни програми. Повишени са два участъка от общински пътища в нов третокласен път от Републиканската пътна мрежа. В резултат, дължината на третокласните пътища нараства с 5 км през наблюдавания период – от 283 км, става 288 км. В следствие на извършените дейности, към 2011 г. около една трета от населението на Област Разград е с подобрен транспортен достъп до населените места

Основен приоритети за Област Разград за следващия програмен период – 2014 – 2020 г. е изграждането на високоскоростен четирилентов път от гр. Русе до магистрала „Хемус” /проектът е заложен в Стратегията на ЕС за Дунавския регион 2014 – 2020 г./ и изграждането на магистрала „Хемус”, която трябва да премине в близост до областта.

 

Водоснабдяване и канализация

На територията на Област Разград функционират две Асоциации по водоснабдяване и канализация (АВиК) с държавно участие. Едната е с обхват обособената територия на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД Разград,  а другата – на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих. ВиК Кубрат е 100 % общинска собственост и е с обхват обособената територия на ВиК “Меден кладенец” ЕООД, Кубрат.

В Област Разград градовете, свързани с обществена канализация са Разград, Исперих, Кубрат и Лозница. В гр. Завет и с. Брестовене, Община Завет има частично изградена канализация за дъждовни води. Пречиствателни станции за отпадъчни води с механично и биологично стъпало функционират в градовете Разград и Лозница, а с механично – в Исперих и Кубрат. В общините Самуил, Завет и Цар Калоян няма изградени пречиствателни станции.

По Оперативна програма „Околна среда” се реализират мащабни проекти за водния цикъл на повечето общински центрове – Разград, Исперих, Кубрат и Лозница. Редица проекти са реалзирани и с финансиране от Програмата за развитие на слеските райони и ПУДООС.

 

Енергийна инфраструктура

Електрозахранването на областта се осъществява от „Енерго-Про Мрежи” АД,  посредством 617 собствени и 457 общински и фирмени трафопоста. Дължината на въздушните електропроводи 20 kV е 1045 км, а на кабелните линии – 142 км. Електроразпределителната мрежа в областта е добре развита и оразмерена за поемане на максимално допустимо натоварване. Техническото състояние на използваните електроразпределителни мрежи и съоръжения е добро. За периода 2007-2011 г. на територията на Област Разград има изградени 5 броя подстанции, от които 2 броя “Абритус” 110/20 кV 2x25 MVA и “Вихър” 110/20 кV 1x16 MVA са собственост на „Енерго-Про Мрежи” АД. За периода има ремонтирани въздушни електропроводи CpH и HH, като са подменени стълбове, проводник, изолатори и арматура.

 

Газоснабдяване

На територията на областта газоснабдяването се осъществява от “Овергаз Север” ЕАД, която притежава лицензи за разпределение и обществено снабдяване с природен газ за всички общини на територията на областта. Изградената газоразпределителна мрежа в Община Разград е с дължина 55 км, като са газифицирани 1300 битови консуматори, 60 обществени сгради и 4 промишлени фирми. В Община Исперих е изградена 20 км газоразпределителна мрежа. Газифицирани са 235 битови и 19 фирми и учреждения. Изградената газоразпределителна мрежа в Община Кубрат е 5 км, газифицирани са 17 битови консуматори и 12 обществени сгради. В резултат на използването на газ за бита и в промишлеността отделяните в околната среда вредни вещества в трите общини са намалели повече от 7 пъти. Предстои газифициране и на Община Лозница.

 

Енергийна ефективност

Към 2011 г. в Област Разград има 26 сгради с реализирани проекти за енергийна ефективност. Най-много са в Община Исперих (10).  Към 2011 г. в Област Разград са реализирани 10 проекта за възобновяеми енергийни източници.

 

Телекомуникации

Далекосъобщителната мрежа в Област Разград обслужва населените места чрез  изградени селищни телефонни мрежи от конвенционален тип и 66 автоматични телефонни централи. Степента на цифорвизация през 2010 г. достига 89,2 %. Основен доставчик на услугата е „Виваком”. Територията на областта има покритие и за ползване на мобилните оператори „Мобилтел”, „Глобул” и „Виваком”. Към 2012 г. 58,1 % от домакинствата в областта имат достъп до интернет при средно за страната 50,9 %.


Пощенските услуги на територията на Област Разград се осъществяват от “Български пощи“ ЕООД, клон Разград и частните спедиторски фирми “Еконт експрес“, “Спиди“ и др. Към 2011 г. пощенските станции в областта са 87, пощенските агентства са 14 на брой, дължината на пощенските пътища е 1079 км.