Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q75
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O6
Стратегии Планове Програми Нормативни актове Харта на Областна администрация Вътрешни правила Бюджет Цели page.administration.documents.reports

Документи

Дата на публикуване: 28.08.2020
Последна актуализация: 01.08.2022

В този раздел са публикувани документи, свързани с дейността на администрацията.