Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18E2

Контакти

Дата на публикуване: 11.01.2021
Последна актуализация: 01.08.2022

Точно наименование на администрацията

Областна администрация на област с административен център град Разград

 

Адрес: гр. Разград, бул.  "Бели лом" № 37А, ПК 7200

БУЛСТАТ: BG116045521

 

Банкова сметка: Транзитна сметка - IBAN - BG16DEMI92403100206406 в "Търговска банка Д" АД

Работно време

  • Работното време на Областна администрация - Разград е от 9:00 ч. до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч.
  • Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване. В случаите, когато в 17:30 ч. има чакащи потребители на административни услуги във фоайето пред гишето в администрацията, работата на звеното за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от два астрономически часа след обявеното работно време. За улеснение на потребителите на "Едно гише" е предоставена възможност за безкасово плащане със 7 вида разплащателни карти, чрез терминално устройство ПОС, без начисляване на допълнителни такси.

Данни за кореспонденция

Тел.:  084 616 201 – Областен управител чрез технически сътрудник
Факс:  084 662 114 – Областен управител чрез технически сътрудник
Тел: 084 616 219 - Връзки с обществеността и протокол

Електронна поща

rz.oblast@rz-government.org - Областен управител на област Разград

Интернет страница: http://rz.government.bg/