Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GR4
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI0

Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 26.07.2022

Последна актуализация: Заповед № ОМП-002/26.01.2022 г.

 

  План за защита при бедствия и аварии 

Термини и определения 

Приложение 1

Заповед №ОМП-004/03.07.2019 г.

Приложение 2

Карти на заплахата и риска от наводнения по поречието на река Бели Лом

Приложение 3

Списък на обекти 

Приложение 4
Списък на обектите по смисъла на чл. 35 от ЗЗБ на територията на община Разград Приложение 5

Шаблон за оценка на риска в област Разград

Приложение 6

Организационна структура за управление при бедствия 

Приложение 7
Заповед №ОМП-003/21.06.2019 г. Приложение 8

Ресурси за изпълнения на задачите при бедствия 

Приложение 9

План за действие

Приложение 10 

План за защита при земетресение в област Разград

Приложение 11

План за защита при промишлени аварии

Приложение 12
Анализ и оценка на риска от наводнения Приложение 13

Разчет за евакуация

Приложение 14

План за защита при ядрена и авиационна авария в област Разград 

Приложение 15

Координиране структурите от единната спасителна система при промишлени аварии

Приложение 16

Външен авариен план 

Приложение 17

План за защита при снегонавявания и обледявания

Приложение 18

План за защита при пожари 

Приложение 19

Координиране на структурите от единната спасителна система при горски пожари 

Приложение 20 

План за защита при бедствия

Приложение 21

Превенция

Приложение 22

Координиране на структурите от единната спасителна система при автомобилни, железопътни и авиационни катастрофи

Приложение 23

Регионален оперативен план 

Приложение 24

Годишен план за защита на териториите от горските пожари

Приложение 25