Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3Q45
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UB4
Областен управител Заместник областни управители

Кабинет

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.07.2022

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.

Oбластният управител

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.

При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.

Областният управител се назначава от Министерския съвет.

Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.

Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.

В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.

Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.

Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.

Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

Областният управител представя на министъра на държавната администрация и административната реформа ежегоден доклад за състоянието на областната администрация, в който се включва и информация за състоянието на общинската администрация в общините на територията на областта.