Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ5

Заместник областен управител

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 28.09.2023

Ивелина Игнатова

 

Контакти:

Адрес: гр.Разград  7200, бул. Бели Лом 37 А;

Телефон:+359 84 616 225;

Факс: +359 84 662 114;

Е-mail: rz.oblast@rz-government.org;

Стая: 705.

 

Назначен със Заповед № КВ-346/01.08.2023 г. на МС на РБ.

 

Ивелина Иванова е магистър по право, като е завършила Софийския университет „Климент Охридски”. В същия университет тя е придобила и магистърска „Специалист по педагогика” със специализация в направление „Социална педагогика“. Работила е в Дирекция „Бюро по труда“, Областната дирекция на МВР и в Областна служба „Изпълнение на наказанията“ в Разград. От десет години е адвокат на свободна практика в Разградската адвокатска колегия. Има сериозен опит и в Районната избирателна комисия. Изпълнявала е функции на обществен възпитател и консултант към Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Разград. Извършвала е активна обществена дейност с работата си в неправителствения сектор, вкл. в управление и изпълнение на проекти. Притежава висока квалификация в сферата на превенцията на домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашното насилие. Автор на публикации в местната и централната преса. Омъжена, с едно дете.