Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6

Областен управител

Дата на публикуване: 25.05.2022
Последна актуализация: 08.08.2023

Владимир Димитров

 

Владимир Димитров е завършил Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, с придобита магистърска степен по специалностите „Публична администрация и мениджмънт“ и „Европейска администрация и управление на проекти“.

 

Има сериозен професионален опит в застрахователния сектор.

Занимавал се е още с частен бизнес в сферите на търговията и строителството.

Съосновател е на ФК „Лудогорие“ през 2001 г. През 2002 г. „Лудогорие“ се обединява с ДЮШ „Разград 2000“, като  Димитров е член на УС на клуба до влизането му в професионалния футбол.

През мандат 2015 – 2019 е общински съветник в Общински съвет –Разград, като е член на три постоянни комисии (по бюджет, финанси и икономическа политика; по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; по младежта, спорта и туризма).

 

Решение № 523 от 28.07.2023 г. на Министерския съвет на Република България

 

Областният управител

 • Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
 • Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.
 • При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
 • Областният управител се назначава от Министерския съвет.
 • Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.
 • Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.
 • В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.
 • Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.
 • Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.
 • Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

Правомощия на областния управител

Областният управител:

 • провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 • осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 • упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
 • упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
 • може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 • осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 • осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
 • провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 • организира разработването на областната стратегия за развитие;
 • внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 • ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 • организира и ръководи управлението при кризи в областта и отговаря за опазването на обществения ред;
 • организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 • изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
 • утвърждава областните транспортни схеми;
 • осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 • прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 • утвърждава длъжностното разписание и длъжностната характеристика на главния секретар;
 • отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 • издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 • осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 • командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 • утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 • изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.
 • Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

 

ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР РАЗГРАД СЛЕД 1999 г.:

ДИМИТЪР ЯНКОВ МОЧЕВ 01.02.1999 - 01.11.2000 г.
ПЕЙЧО ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ 02.11.2000 - 02.08.2001 г.
ХАЙРИ САБИТ АЛИШ (ВР.И.Д) 03.08.2001 - 21.08.2001 г.
БЕХЧЕТ РУФАТ СЮЛЕЙМАН 22.08.2001 - 31.08.2005 г.
НАСКО БОРИСОВ АНАСТАСОВ 01.09.2005 - 18.08.2009 г. 
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ 19.08.2009 - 12.05.2013 г.
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА (ВР. И.Д) 13.05.2013 - 12.06.2013 г.
СТОЯН ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ 13.06.2013 - 09.09.2014 г.
Д-Р ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ДРАМАЛИЕВ 10.09.2014 - 25.11.2014 г.
ПЕТЪР СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ 26.11.2014 - 11.08.2015 г.
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА 12.08.2015 - 17.11.2015 г.
МАНОЛ ХРИСТОВ КИВШАНОВ 18.11.2015 - 10.05.2017 г.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН 11.05.2017 - 10.05.2021 г.
ИВАН БОРИСОВ 11.05.2021 - 11.01.2021 г.
ДЕЯН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ 12.01.2022 - 01.08.2022 г.
ДРАГОМИР ЗЛАТЕВ 04.08.2022 - 31.07.2023 г.
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ 31.07.2023;

 

Z7_PPGAHG8009D07060JENEGEHLN6

Областен управител

Дата на публикуване: 25.05.2022
Последна актуализация: 08.08.2023

Владимир Димитров

 

Владимир Димитров е завършил Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, с придобита магистърска степен по специалностите „Публична администрация и мениджмънт“ и „Европейска администрация и управление на проекти“.

 

Има сериозен професионален опит в застрахователния сектор.

Занимавал се е още с частен бизнес в сферите на търговията и строителството.

Съосновател е на ФК „Лудогорие“ през 2001 г. През 2002 г. „Лудогорие“ се обединява с ДЮШ „Разград 2000“, като  Димитров е член на УС на клуба до влизането му в професионалния футбол.

През мандат 2015 – 2019 е общински съветник в Общински съвет –Разград, като е член на три постоянни комисии (по бюджет, финанси и икономическа политика; по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; по младежта, спорта и туризма).

 

Решение № 523 от 28.07.2023 г. на Министерския съвет на Република България

 

Областният управител

 • Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
 • Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.
 • При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
 • Областният управител се назначава от Министерския съвет.
 • Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.
 • Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.
 • В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.
 • Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.
 • Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.
 • Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

Правомощия на областния управител

Областният управител:

 • провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 • осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 • упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
 • упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
 • може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 • осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 • осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
 • провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 • организира разработването на областната стратегия за развитие;
 • внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 • ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 • организира и ръководи управлението при кризи в областта и отговаря за опазването на обществения ред;
 • организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 • изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
 • утвърждава областните транспортни схеми;
 • осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 • прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 • утвърждава длъжностното разписание и длъжностната характеристика на главния секретар;
 • отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 • издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 • осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 • командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 • утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 • изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.
 • Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

 

ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР РАЗГРАД СЛЕД 1999 г.:

ДИМИТЪР ЯНКОВ МОЧЕВ 01.02.1999 - 01.11.2000 г.
ПЕЙЧО ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ 02.11.2000 - 02.08.2001 г.
ХАЙРИ САБИТ АЛИШ (ВР.И.Д) 03.08.2001 - 21.08.2001 г.
БЕХЧЕТ РУФАТ СЮЛЕЙМАН 22.08.2001 - 31.08.2005 г.
НАСКО БОРИСОВ АНАСТАСОВ 01.09.2005 - 18.08.2009 г. 
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ 19.08.2009 - 12.05.2013 г.
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА (ВР. И.Д) 13.05.2013 - 12.06.2013 г.
СТОЯН ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ 13.06.2013 - 09.09.2014 г.
Д-Р ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ДРАМАЛИЕВ 10.09.2014 - 25.11.2014 г.
ПЕТЪР СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ 26.11.2014 - 11.08.2015 г.
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА 12.08.2015 - 17.11.2015 г.
МАНОЛ ХРИСТОВ КИВШАНОВ 18.11.2015 - 10.05.2017 г.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН 11.05.2017 - 10.05.2021 г.
ИВАН БОРИСОВ 11.05.2021 - 11.01.2021 г.
ДЕЯН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ 12.01.2022 - 01.08.2022 г.
ДРАГОМИР ЗЛАТЕВ 04.08.2022 - 31.07.2023 г.
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ 31.07.2023;