Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 12.09.2022

Информация относно прилагането на регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни за публикуване на интернет страницата на областна администрация Разград

 

Настоящата информация се предоставя във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. (наричан по долу "Регламента") за извършваните от Областна администрация Разград дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

Данни за администратора и контакт с него 

Областна администрация Разград, (наричана по долу OA Разград) е юридическо лице, което е администратор на личните данни, които се обработват за изпълнение на нормативно установено задължение и упражняване на официални правомощия в съответствие с чл. 6, nap. 1, б. "в" и "д" от Регламента, които са предоставени на Областен управител на област Разград и Областна администрация Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели лом“ № 37А, П.К. 7200. Сградата е под постоянно видеонаблюдение и физическа охрана, осигурявана от Специализирано звено „Контрол и охрана на обществения ред“ към Община Разград.

На посоченият по-горе адрес може да изпращате искания до OA Разград като администратор на данни или лично да подадете исканията си в „Център за административно обслужване и информация” на Областна администрация – Разград, находящ се в сграда на OA Разград - етаж I (партерен етаж). Исканията си може да отправяте и на електронна поща: rz.oblast@rz-government.org.

По въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, може да се обърнете към определеното длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт: телефон: 084 / 616 201; факс 084 / 662 114; ел. поща rz.oblast@rz-government.org

Категории, които се обработват в Областна администрация Разград са два вида: обикновени и специални 

Обикновени лични данни са:

 • свързани с физическата идентичност на лицата - три имена, постоянен и настоящ адрес, ЕГН, номер на личната карта, орган и дата на издаването й, електронен адрес, телефон;
 • свързани с икономическата идентичност - имотно и финансово състояние, участие и/или притежание на дялове, ценни книжа в дружества, наличие на публични задължения, данъчен идентификационен номер;
 • свързани със социалната идентичност - образование, трудова дейност, гражданство;
 • свързани със семейната идентичност - семейно положение, родствени връзки.

Легитимацията Ви в административното производство в общия случай изисква само данни, свързани с физическата идентичност (в заявленията обикновено се попълват три имена, адрес и телефон за връзка).

Специалните лични данни се наричат още "чувствителни" и са:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • политически възгледи;
 • религиозни или философски убеждения;
 • членство в синдикални организации;
 • генетични данни и биометрични данни;
 • данни за здравословното състояние;
 • данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице;

Категории получатели на данни, извън областна администрация Разград

Извън OA Разград лични данни на физически лица, предоставили ги на администрацията могат при необходимост (законово основание, задължение, нормативно изискване, данни за извършено нарушение, договор) да се разкриват пред:

 • публични органи - НАП, НОИ, МВР, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление, държавни агенции, централни и териториални структури на изпълнителната власт;
 • на обработващ лични данни - банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения; куриерски фирми и пощенски оператори - за нуждите на осъществяване на кореспонденция, IТ компания, поддържаща информационната система, изпълнители/подизпълнители по договор служба трудова медицина и др.

Срок за съхранение на данните 

Като администратор на данни Oбластна администрация Разград обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудово-правни, служебни и осигурителни отношения, както и данните в регистрите на служителите в Oбластна администрация Разград.

Права на физическите лица - субекти на данни

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламента, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

    Право на достъп - Субектът на данни има право да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и друга информация. Администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване;

    Право на коригиране на неточни или непълни данни - Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

    Право на изтриване (правото да бъдеш забравен) - Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл. 17 от Регламента основания;

    Право на ограничение на обработването - Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, когато се прилага някое от посочените в чл. 18 от Регламента основания;

   Право на преносимост на данните - Субектът на данните има право да поиска преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламента;

    Право на възражение - Субектът на данните има право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от Регламента;

  Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране - OA Русе не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране на потребителите на административни услуги или договорните партньори на ведомството. (По смисъла на Регламента "профилиране" означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице - за анализиране или прогнозиране на негови лични предпочитания, интереси, поведение)

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Oбластна администрация Разград (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Oбластна администрация Разград.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда 

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламента, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд Разград.

Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

Oбластна администрация Разград не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации. Ако законово изискване или друга причина наложат обратното, ще бъдете уведомени персонално или чрез съобщение на интернет страницата на администрацията.

Последствия за потребителите на услуги - физически лица, при непредоставяне на лични данни

Ако сте потребител на административна услуга в Областна администрация Разград непредставянето на минимално изискуемите лични данни, които да Ви легитимират надлежно, ще предизвика прекратяване на производството поради нередовност.