Z6_PPGAHG800HA1006G627PCV2KG2
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCV2SF7

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 26.07.2022

Акт за създаване: Заповед № ОКД- 03-01/04.05.2012 г.

 

Последна актуализация: Заповед № ОКД-03-003/04.06.2021 г.