Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс - старши юрисконсулт

Дата на публикуване: 02.02.2024
Последна актуализация: 02.02.2024
Класиране
Дата на публикуване: 22.03.2024

Система за определяне на резултатите
Дата на публикуване: 11.03.2024

Информация за датата на конкурса
Дата на публикуване: 26.02.2024

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 07.02.2024

Заявление за участие в конкурс
Дата на публикуване: 07.02.2024

Обява за конкурс - старши юрисконсулт
Дата на публикуване: 02.02.2024