Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Уведомление за продажба на поземлен имот с идентификатор 37109.6.63 - с. Киченица

Дата на публикуване: 15.02.2023
Последна актуализация: 15.02.2023
Заповед № ДС-15-1 / 20.03.2023 г.
Дата на публикуване: 21.03.2023

Поземлен имот с идентификатор 37109.6.63
Дата на публикуване: 15.02.2023