Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Уведомление за продажба на застроен урегулиран поземлен имот № III-1175 - с. Брестовене

Дата на публикуване: 18.01.2023
Последна актуализация: 18.01.2023