Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в гр. Лозница

Дата на публикуване: 12.10.2022
Последна актуализация: 08.11.2022
Заповед № ДС-15-003/13.10.2022 г.
Дата на публикуване: 08.11.2022