Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Обявление за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от застроен ПИ-Заповед №ДС-16-007/16.11.22 г.

Дата на публикуване: 16.11.2022
Последна актуализация: 16.11.2022