Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Уведомление за продажба на застроен урегулиран поземлен имот № III-1175 - с. Брестовене

Дата на публикуване: 18.01.2023
Последна актуализация: 18.01.2023