Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Разрешение за строеж № РС-001/05.05.2021 г.

Дата на публикуване: 05.05.2021
Последна актуализация: 19.07.2022
Разрешение за строеж № РС-001/05.05.2021 г.
Дата на публикуване: 19.07.2022