Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36

Икономическо развитие

Дата на публикуване: 25.08.2020
Последна актуализация: 12.09.2022

Регионален профил на област Разград

  • Доходи и стандарт на живот 

Въпреки ниската база брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Разград расте по-бавно от средния темп за страната и през 2019 г. достига 10,4 хил. лв. (при 17,2 хил. лв. в страната). Брутните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в областта нарастват със средния за страната ръст, но остават относително ниски – 12,8 хил. лв. годишно (при 15,2 хил. лв. в страната). През 2019 г. се наблюдава голям скок на доходите на лице от домакинството (23% при 8% в страната) и те достигат 5,4 хил. лв., въпреки че все още са под средните за страната (6,0 хил. лв.). Изоставането на икономиката и доходите се отразява и на равнището на бедност в област Разград. Делът на населението, живеещо с материални лишения, през 2019 г. е 35,8% (при 19,9% в страната), а населението, живеещо под националната линия на бедност, е 28,0% (при 22,6% в страната).

  • Пазар на труда 

След бързо нарастване през 2019 г. икономическата активност в областта се задържа на ниво от 71,4% (при 73,7% в страната) през 2020 г. Същевременно обаче заетостта намалява, а безработица се увеличава и те остават значително по-неблагоприятни от средните за страната стойности. Коефициентът на заетост достига 60,8% (при 68,5% в страната), а този на безработицата – 10,6% (при 5,2% в страната). Предизвикателство пред местния пазар на труда остава силно влошената образователна структура на работната сила. Делът на населението на възраст 25–64 години с основно и по-ниско образование е 30,7% (при 16,9% в страната), а на висшистите – 19,5% (при 29,2% в страната) през 2020 г. Все пак трябва да се отбележи, че през последните години образованието на работната сила в областта се повишава. Коефициентът на демографско заместване като съотношение на населението на 15–19 години към това на 60–64 години е 65,3% (при 67,1% в страната). Това означава, че на всеки 100 души, на които предстои излизане от пазара на труда през следващите няколко години, съответстват 65 младежи, които ще се влеят в работната сила.

  • Местни данъци 

Усредненото ниво на местните данъци в общините от област Разград е по-ниско от средното за страната и през 2021 г. Сред разглежданите пет местни данъка единствено ставката върху недвижимите нежилищни имоти на юридическите лица в област Разград е по-висока от средната за страната. Значително по-ниски от средните в страната пък са местните данъци върху превозните средства, върху прехвърлянето на собственост, върху таксиметровия превоз и върху търговията на дребно.