Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.03.2023

Информация за потребителите на административни услуги

От 1 януари 2016 г. е в сила Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК – обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.), с който се регламентира възможността за целите на комплексното административно обслужване компетентният орган да изисква по служебен път издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения от органите по приходите.

В тази връзка и в изпълнение на чл. 87, ал. 11 от ДОПК, в случаите когато Областният управител е компетентен орган за извършването на административна услуга, за която е необходим такъв документ, задължението на Областна администрация Разград е да го набави по служебен път, а не да го изиска от заявителят на административната услуга.

Предвид гореизложеното, при подаване на искане за извършване на комплексно административно обслужване до Областният управител, не следва да се представя удостоверение за наличие или липса на задължение от лицата заявяващи административната услуга.

 

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2022 г.

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2021 г.

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2020 г.